Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki budowlanej?

Total
0
Shares

Zakup działki budowlanej to poważna decyzja i inwestycja, która wymaga dokładnego sprawdzenia wielu aspektów. Zanim podpiszesz umowę u notariusza, upewnij się, że wybrany grunt spełnia wszystkie warunki niezbędne do rozpoczęcia budowy wymarzonego domu. W tym artykule podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie działki budowlanej na własne cele mieszkaniowe.

Co to znaczy, że działka jest budowlana?

Działka budowlana to teren przeznaczony pod zabudowę, na którym można wznieść budynek mieszkalny, gospodarczy lub użyteczności publicznej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, działka budowlana to “nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

Nie każda działka nadaje się więc pod budowę. Status działki można sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeśli działka znajduje się na obszarze objętym MPZP, będzie oznaczona symbolem “B” jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowe lub “Ba” w przypadku przeznaczenia pod inwestycje przemysłowe. W razie braku MPZP, o warunkach zabudowy decyduje decyzja o warunkach zabudowy wydawana przez urząd gminy.

Jakie warunki musi spełniać działka budowlana?

Działka budowlana musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego oraz aktach prawa miejscowego. Przede wszystkim powinna mieć odpowiednią wielkość, kształt i dostęp do drogi publicznej, umożliwiające racjonalne zagospodarowanie terenu. Optymalna działka to taka na planie kwadratu lub prostokąta. Działki wąskie, o nieregularnych kształtach są trudniejsze do zabudowy.

Ważnym aspektem jest też uzbrojenie terenu, czyli dostęp do podstawowych mediów jak prąd, woda, kanalizacja i gaz. Podłączenie brakującej infrastruktury może być kosztowne. Istotne są również warunki gruntowe i poziom wód gruntowych. Grunt powinien mieć odpowiednią nośność i przepuszczalność. Wysoki poziom wód czy grunty nasypowe mogą utrudnić i zwiększyć koszty budowy.

Działka budowlana musi też spełniać warunki dotyczące minimalnych odległości od obiektów sąsiednich, dróg, lasów, cieków i zbiorników wodnych. Przykładowo, budynek musi być odsunięty min 4 m od granicy działki i 20 m od krawędzi jezdni. Ograniczenia mogą też wynikać z przebiegu przez działkę sieci uzbrojenia terenu czy lokalizacji w strefach ochronnych.

Co należy sprawdzić przed kupnem działki budowlanej?

Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej działki, należy dokładnie sprawdzić jej stan prawny i faktyczny. Najważniejsze informacje zawiera księga wieczysta, z której dowiemy się kto jest właścicielem, czy działka nie jest obciążona hipoteką, służebnościami lub innymi roszczeniami osób trzecich.

Kluczowe znaczenie ma przeznaczenie terenu w MPZP. Plan określa dopuszczalny sposób zagospodarowania działki, w tym rodzaj, formę i parametry zabudowy (np. wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, procent powierzchni biologicznie czynnej). Może też nakładać dodatkowe wymogi wynikające np. z ochrony zabytków czy przyrody. Przy braku MPZP należy wystąpić o warunki zabudowy.

Warto też zasięgnąć informacji w urzędzie gminy/miasta o planach rozbudowy infrastruktury w okolicy, przebiegu dróg czy uciążliwych inwestycjach, które mogłyby obniżyć atrakcyjność działki. Istotna jest też analiza ukształtowania terenu, nasłonecznienia, zadrzewienia, warunków gruntowych (najlepiej wykonać badania geotechniczne). Dobrze jest odwiedzić działkę o różnych porach dnia, porozmawiać z sąsiadami, sprawdzić czasy dojazdu do pracy, szkoły, sklepów itp.

Od czego zacząć kupno działki budowlanej?

Proces zakupu działki budowlanej najlepiej rozpocząć od określenia swoich oczekiwań co do lokalizacji, wielkości działki, sąsiedztwa oraz realnych możliwości finansowych. Warto też z góry zastanowić się nad projektem domu, gdyż jego wybór może wpłynąć na decyzję o kupnie konkretnej działki.

Następnie można przystąpić do przeglądania ofert, najlepiej z pomocą doświadczonego pośrednika, który pomoże w selekcji i ocenie atrakcyjności gruntów. Po wstępnym wyborze działki trzeba dokładnie zapoznać się z jej dokumentacją i stanem faktycznym (wizja w terenie). Gdy działka spełnia nasze oczekiwania, można negocjować cenę i przystąpić do finalizacji transakcji u notariusza.

Na co zwrócić uwagę u notariusza przy zakupie działki?

Umowa sprzedaży działki, aby była ważna, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. U notariusza należy dokładnie zapoznać się z treścią aktu, w którym powinny być zawarte m.in.:

 • dokładne dane sprzedającego i kupującego (w przypadku małżeństw zgoda współmałżonka)
 • precyzyjne określenie przedmiotu sprzedaży (nr działki, obręb, powierzchnia, nr KW)
  cena i sposób zapłaty
 • oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości (obciążenia, służebności, dzierżawy)
 • oświadczenie sprzedającego o braku zaległości podatkowych
 • wysokość podatku PCC do zapłaty przez kupującego

Przed podpisaniem aktu warto upewnić się, że wszystkie ustalenia są zgodne z wcześniejszymi deklaracjami stron. Wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśnić z notariuszem. Po podpisaniu umowy, jeden egzemplarz aktu notarialnego otrzymuje kupujący.

Ile kosztuje sprawdzenie działki?

Koszty związane z zakupem działki budowlanej to nie tylko cena samego gruntu. Trzeba się liczyć z dodatkowymi wydatkami na:

 • opłaty notarialne (taksa notarialna, opłaty sądowe za wpis do KW, wynagrodzenie notariusza)
 • podatek PCC – 2% wartości nieruchomości
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków
 • wypis i wyrys z MPZP
 • mapę do celów projektowych
 • badania geotechniczne gruntu
 • okazanie granic działki przez geodetę

Łączny koszt tych dodatkowych opłat to zazwyczaj kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Jednak poniesienie ich pozwala ograniczyć ryzyko przyszłych problemów i nieprzewidzianych kosztów. Taka inwestycja w sprawdzenie stanu działki to dobrze ulokowane pieniądze.

Podsumowując, zakup działki budowlanej pod budowę domu to proces wymagający czasu, wiedzy i staranności. Dokładne sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości pozwoli uniknąć wielu pułapek i zawiedzionych nadziei. Warto w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalistów – pośrednika, geodety, geotechnika czy notariusza. Wybór odpowiedniej działki to pierwszy i podstawowy krok do spełnienia marzenia o własnym domu.

Sprawdź także